Individual Results BW Cross County 2001

Individual Season Results  2001
Name BW Invite j/v Durand Mondovi j/v Osceola j/v Ellsworth j/v Unity j/v Amery j/v SCC j/v MBC SCF Sectionals
Buchmann, Jonas DNF v canc 21:03 v6 DNC 21:29 v6 21:47 v6 21:40 v7 19:54 v6 22:04 jv 20:50 v6 21:16 v7
Hawley, John canc 22:05 jv1 20:57 v6 21:34 jv 20:55 jv1 21:31 v6 19:42 v5 22:31 v6 21:03 v7 20:56 v6
Hoffman, Erik 20:20 v2 canc 20:23 v3 19:32 v4 20:43 v2 20:13 v2 20:21 v2 19:03 v4 20:33 v2 19:33 v2 19:43 v2
Holle, Jordan canc 24:06:00 jv4 DNC 23:49 24:02:00 jv4 23:39 jv 22:42 jv 24:03:00 jv 25:55:00 jv
Hovde, Duane canc 23:09 jv3 23:09 26:09:00 23:39 jv2 DNC 23:18 jv 25:26:00 jv 23:06:00 jv
Hovde, Nik canc
Lehman, Ben canc 26:05:00 jv9 26:09:00 27:15:00 27:38:00 jv7 24:54:00 jv 25:02:00 jv 27:04:00 jv 26:59:00 jv
Lindbom, Jerry canc 26:05:00 jv8 26:33:00 25:48:00 25:06:00 jv6 26:13:00 jv 24:19:00 jv 26:14:00 jv 23:59:00 jv
Lund, Greg canc 21:02 v5 21:16 v3 21:28 v5 DNC 21:04 v4 20:48 v7 21:36 v5 19:48 v4 20:41 v5
Mentink, Michael canc 29:22:00 jv10 DNC 28:30:00 27:48:00 28:31:00 jv 25:05:00 jv 27:43:00 jv 28:14:00
Mikla, Shane v canc
Peterson, Aaron 21:50 v4 canc 20:36 v4 19:24 v2 20:59 v3 20:15 v3 20:34 v3 18:31 v2 20:56 v4 20:08 v5 19:56 v4
Peterson, Justin canc 24:59:00 jv5 23:56 25:32:00 24:52:00 jv5 26:05:00 jv 22:37 jv DNF 23:06 jv
Russett, Joe canc 32:02:00 jv11 27:06:00 28:25:00 DNC DNC 24:40:00 jv 26:49:00 jv 27:51:00 jv
Russett, Michael canc 26:04:00 jv7 22:09 24:33:00 23:48 jv3 24:22:00 jv 24:11:00 jv 23:25 jv 23:39 jv
Schollmeyer, Scott 20:23 v3 canc 20:17 v2 19:31 v3 20:45 v4 20:40 v4 DNC 18:46 v3 20:41 v3 19:40 v3 19:53 v3
Schumacher, Dan 19:56 v1 canc 19:01 v1 18:33 v1 19:02 v1 19:06 v1 19:28 v1 17:49 v1 19:14 v1 18:11 v1 18:42 v1
Vandeberg, Matt 21:55 v5 canc 21:21 v7 20:33 v5 21:31 v7 20:58 v5 21:38 v5 DNC-Inj DNC-Inj DNC-Inj DNC-Inj
Warner, Dan 21:59 v6 canc 22:08 jv2 21:11 v7 DNC 23:04 v7 22:45 jv 21:37 jv1 22:55 jv 21:42 jv Alt-DNC
Zimmerman, Jared canc 25:23:00 jv6 25:20:00 DNC DNC DNC 23:37 jv 26:24:00 jv 24:51:00 jv
canc
Albrigtson, Rachel canc
Hennessy, Catherine 20:40 canc 19:50 v2 DNC 20:39 v3 DNC DNC 19:38 v5 20:01 v2 20:11 v5
Hovde, Kristin 21:05 canc 20:14 v3 19:03 v2 20:18 v2 19:51 v2 19:38 v2 19:02 v2 20:20 v3 19:22 v2 19:46 v2
Nelson, Jessie 23:01 canc 20:55 v4 19:49 v3 21:02 v4 DNC 19:56 v3 19:33 v3 20:25 v4 19:50 v3 20:07 v3
Neneman, Cami canc 21:47 v7 21:05 v6 24:48:00 v6 23:25 v5 DNF 22:36 v7 DNC-A 22:30 v7
Soderberg, Anna Rae 18:51 canc 18:04 v1 17:03 v1 18:55 v1 18:53 v1 18:18 v1 17:11 v1 17:54 v1 17:38 v1 17:44 v1
Trunkel, Nicole 23:16 canc 21:20 v5 20:01 v4 22:09 v5 21:21 v4 21:26 v4 19:57 v6 21:41 v6 20:45 v5 21:08 v6
Ungar, Rachel 23:19 canc 21:11 v6 20:04 v5 21:11 20:45 v3 DNC 19:35 v4 20:40 v5 19:57 v4 20:08 v4